Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania PCPR

 

Centrum realizuje zadania pomocy społecznej należące do powiatu, w tym:

 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 2. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 3. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
 4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno– wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się  do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci 
  i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz  schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno– wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 6. Pomoc cudzoziemcom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, którzy otrzymali status uchodźcy.
 7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 8. Prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek                 z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży o zasięgu ponadgminnym.
 9. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
 10. Udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc, o przysługujących im prawach  i uprawnieniach.
 11. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
 12. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej            z terenu powiatu.
 13. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej  Wojewodzie.
 15. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej powiatu. 
 16. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej
  i warsztatów terapii zajęciowej.
 17. Wykonywanie  zadań dotyczących pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, takich jak:
 • pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;


Centrum realizuje zadania w zakresie pieczy zastępczej należące do powiatu, w tym:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej (określenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych).
 2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz                     w placówkach opiekuńczo– wychowawczych.
 3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej.
 4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.
 5. Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 6. Nadzór organizacyjno– finansowy nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych i placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie powiatu.
 7. Finansowanie:
  1) świadczeń pieniężnych dot. dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  2) pomocy dla osób usamodzielnianych, 
  3) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej,
 8. Ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 9. Sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie.
 10. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 11. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców.
   

Centrum wykonuje zadania należące do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (RPZ), w tym:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji RPZ.
 2. Kwalifikowanie kandydatów do pełnienia RPZ (wydawanie zaświadczeń, opiniowanie kandydatów).
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów RPZ i prowadzących RPZ.
 4. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz pełniących tę funkcję.
 5. Kompletowanie we współpracy  z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej                    z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w RPZ.
 6. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom prowadzącym RPZ : grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne      i terapia; pomoc prawna, rodziny pomocowe, wolontariusze.
 7. Współpraca z sądem, ops-ami, instytucjami oświatowymi i innymi.
 8. Informowanie sądu o sytuacji dziecka umieszczonego w RPZ oraz sytuacji rodziny biologicznej dziecka, wraz z opinią koordynatora RPZ i asystenta rodziny.
 9. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w RPZ.
 10. Prowadzenie działalności diagnostyczno– konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do prowadzenia RPZ.
 11. Szkolenie i wspieranie psychologiczno– pedagogiczne osób sprawujących RPZ oraz rodziców biologicznych.
 12. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizowanie spełniania warunków kandydatów do pełnienia RPZ.
 13. Przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.
 14. Zgłaszanie informacji o dzieciach do ośrodków adopcyjnych.
 15. Organizowanie opieki nad dzieckiem, gdy rodzina nie może sprawować opieki. 
   

Centrum realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej należące do powiatu, w tym:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 2. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 3. Udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 5. Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku       z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 6. Rehabilitacja dzieci i młodzieży.
 7. Dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE