Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Mieszkanie dla Absolwenta

Treść programu: Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Zakres ogólny

Paragraf 1. Cel Programu

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego idywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Paragraf 2. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. aktywnym poszukiwaniu pracy – należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy;
 2. beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata Programu, który uzyskał dofinansowanie;
 3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON udzieloną przez samorząd powiatowy;
 4. koszcie wynajmu – należy przez to rozumieć czynsz najmu przedmiotu dofinansowania oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy - tylko w części przypadającej na beneficjenta;
 5. przedmiocie dofinansowania – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:
  1. beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,
  2. na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
  3. umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
  4. w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu
   i innych opłat jeśli występują,
  5. czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej;
 6. realizatorze Programu – należy przez to rozumieć samorząd powiatowy;
 7. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć adresata Programu wnioskującego o dofinansowanie;
 8. wskaźniku osiągnięcia celu - należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności Programu;
 9. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:
  1. stosunek pracy na podstawie umowy lub umów o pracę,
  2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy lub umów o pracę,
  3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
  5. zatrudnienie na podstawie umowy lub umów cywilnoprawnych,

-    o ile tak rozumiane co najmniej jedno z wyżej wymienionych form zatrudnienia trwa co najmniej 3 miesiące oraz w przypadku lit. a), b) i e) określone w umowie lub umowach wynagrodzenie jest łącznie nie niższe od wynagrodzenia minimalnego (w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), a w przypadku
lit. c) i d) średniego przychodu z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Paragraf 3. Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

 1. liczba osób, która podjęła zatrudnienie w trakcie trwania Programu: 2500 osób,
 2. liczba osób, która funkcjonuje na rynku pracy rok po zakończeniu Programu: 2000 osób.

Paragraf 4. Budżet Programu

Dofinansowanie na wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta: 150.000.000,00 zł.

Paragraf 5. Okres wdrażania

 1. Program realizowany będzie w latach 2022-2026.
 2. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Paragraf 6. Terminy i sposób składania wniosków

 1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,
 2. sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu.

Paragraf 7. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres szczegółowy

Paragraf 8. Beneficjenci

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:
 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Paragraf 9. Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Paragraf 9.1. Formy dofinansowania

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalngo lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalngo lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalngo lub domu jednorodzinnego.

Paragraf 9.2. Warunki dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalngo lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 1. lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  1. miasto wojewódzkie,
  2. gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  3. pozostałe gminy w danym województwie;
 2. aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 3. sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
  1. dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
  2. dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
 1. Maksymalna wysokość dofinansowania, o której mowa w ust. 2, jest obliczana według wzoru:

W1 * K1 lub W1 * K2 lub W1 * K3

albo

W2 * K1 lub W2 * K2 lub W2 * K3

gdzie:

W1 – to jest współczynnik wyznaczający wysokość kwoty miesięcznego dofinansowania na poszczególnych poziomach terytorialnych w przypadku osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego;

W2 – to jest współczynnik wyznaczający wysokość kwoty miesięcznego dofinansowania na poszczególnych poziomach terytorialnych w przypadku osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego;

K1 – to koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący na terenie miasta wojewódzkiego, ogłaszany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start”  na dany kwartał;

K2 – to koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący na terenie gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim, ogłaszany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

K3 – to koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący na terenie pozostałych gmin, niesąsiadujących z miastem wojewódzkim, ogłaszany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

 1. W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
 2. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o  zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
 3. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
 4. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
 5. W przypadku zmiany warunków umowy najmu beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z realizatorem Programu.

Paragraf 10. Warunki uczestnictwa samorządu powiatowego w Programie

 1. Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu.
 2. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji Programu składa w tym zakresie oświadczenie i występuje o przyznanie środków finansowych na realizację Programu oraz zawiera z PFRON wieloletnią umowę, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym sąsiadującym bezpośrednio z nim samorządem powiatowym.
 4. Samorząd powiatowy otrzymuje 5% kwoty, na którą zawarta jest umowa na obsługę realizacji Programu.

Paragraf 11. Postanowienia dodatkowe

Realizator Programu ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie:

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.
 2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
 3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
 4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością.
 5. Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap w 13 miesiącu i III etap w 25 miesiącu, od podpisania umowy najmu). Beneficjent będzie musiał udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, w pierwszym miesiącu każdego kolejnego etapu (przedstawiając wykonane przelewy z okresu poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu).
 6. Weryfikacja wniosku w I etapie obejmuje potwierdzenie pięciu kryteriów formalnych wskazanych w par. 8. „Beneficjenci” i ma na celu wyłonienie wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania 100% miesięcznej wysokości dofinansowania (w okresie od 1 do 12 miesiąca).
 7. II etap weryfikacji wniosków obejmuje weryfikację w 13 miesiącu od podpisania umowy najmu i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających (wskazanych w par. 9.2, ust. 5, 6 i 7) do uzyskania 70% miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 13 do 24 miesiąca).
 8. III etap weryfikacji wniosków obejmuje weryfikację w 25 miesiącu od podpisania umowy najmu i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających (wskazanych w par. 9.2, ust. 5, 6 i 7) do uzyskania 40% miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 25 do 36 miesiąca).
 9. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.
 10. Do wniosku dołącza się:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. kopię dokumentu potwierdzającego status absolwenta;
  3. oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  4. oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 11. W ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności.
 12. Po przedstawieniu umowy najmu zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie najmu przedmiotu dofinansowania. Na podstawie umowy środki przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca.
 13. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku w programie.
 14. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”.

Program Mieszkanie dla Absolwenta  jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE