Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Mobilność osób z niepełnosprawnością

Treść programu: Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Zakres ogólny

Paragraf 1. Cel Programu

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Paragraf 2. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. adresacie – należy przez to rozumieć osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, spełniające warunki, o których mowa w par. 8 Programu;
 2. beneficjencie – należy przez to rozumieć adresata Programu, który uzyskał dofinansowanie;
 3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON, o której mowa w par. 9 Programu, udzieloną przez Oddział PFRON;
 4. dostosowaniu samochodu osobowego – należy przez to rozumieć techniczne przystosowanie samochodu osobowego do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;
 5. dostosowanym samochodzie osobowym – należy przez to rozumieć pojazd, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego;
 6. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 7. pojeździe – należy przez to rozumieć samochód osobowy według art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 8. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć adresata Programu lub jego opiekuna prawnego wnioskującego o dofinansowanie;
 9. wskaźniku osiągnięcia celu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności Programu.

Paragraf 3. Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

Liczba osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, którym zapewniono dostosowany samochód osobowy: co najmniej 1000 osób.

Paragraf 4. Budżet Programu

Budżet programu wynosi: 250.000.000,00 zł.

Paragraf 5. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2025, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu.

Paragraf 6. Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:
 1. tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
 2. tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
 3. tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
 4. tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.
 1. Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nie rozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Paragraf 7. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres szczegółowy

Paragraf 8. Beneficjenci

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
 2. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 3. orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  1. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.
 1. Konieczność stosowania wózka inwalidzkiego musi być poświadczona zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu.
 2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołącza się również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Paragraf 9. Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 2. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:
  1. data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany;
  2. dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów  osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
  3. dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 3. Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:
  1. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;
  2. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.
 4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w par. 9. ust. 1 Programu ma charakter degresywny i uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
 5. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:
  1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 9 ust. 3 pkt 1 Programu:
   1. do kwoty 150.000,00 zł - 80%,
   2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
   3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
   4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
  2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 9 ust. 3 pkt 2 Programu:
   1. do kwoty 130.000,00 zł - 85%,
   2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
   3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
   4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.
 6. Umowa na dofinasowanie zostanie podpisana po złożeniu przez beneficjenta oświadczenia o użytkowaniu pojazdu przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania.
 7. Jeżeli beneficjent dokona zbycia przedmiotu umowy na dofinansowanie przed upływem 60 miesięcy, o których mowa w par. 9 ust. 6 Programu, zobowiązany jest do zwrotu całości albo części dofinansowania według następujących wytycznych:
 1. od 1 do 12 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 100% dofinansowania;
 2. od 13 do 24 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 80% dofinansowania;
 3. od 25 do 36 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 60% dofinansowania;
 4. od 37 do 48 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 40% dofinansowania;
 5. od 49 do 60 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 20% dofinansowania.
 1. W przypadku śmierci beneficjenta zapisy z par. 9 ust. 7 Programu nie będą stosowane.
 2. W okresie 60 miesięcy, o których mowa w par. 9 ust. 6 Programu, beneficjent jest zobowiązany do składania co 12 miesięcy oświadczenia o użytkowaniu samochodu zgodnie z celem Programu.
 3. PFRON w okresie 60 miesięcy od podpisania umowy na dofinansowanie może przeprowadzić kontrolę, której celem będzie weryfikacja oświadczeń złożonych przez beneficjenta.
 4. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko te samochody, na które kupujący otrzyma gwarancję:
 1. na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu używanego;
 2. na okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu, w przypadku samochodu nowego.
 1. Dofinansowanie może być wypłacone wyłącznie bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży.
 2. Wypłata dofinansowania może być zrealizowana na dwa sposoby:
 1. w jednej płatności, po przedstawieniu faktury końcowej wraz z protokołem odbioru samochodu;
 2. w dwóch ratach i nie więcej niż 50% wysokości dofinansowania, przy czym pierwsza płatność jest wypłacana na podstawie ważnej umowy sprzedaży oraz faktury częściowej, przedstawionej we właściwym Oddziale PFRON, po zawarciu umowy na dofinansowanie, a druga na podstawie faktury końcowej.

Paragraf 10. Postanowienia dodatkowe

Beneficjent Programu przez 72 miesiące od dnia uzyskania dofinansowania nie może otrzymać dofinansowania z PFRON na zakup dostosowanego samochodu osobowego.

Program Mobilność osób z niepełnosprawnością jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE