Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 471 25 30, e-mail: pcpr@bieszczadzki.p.  

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki dolne; telefon kontaktowy: 13 471 25 32, e-mail: rsroka@bieszczadzki.pl. 

3. Dane osobowe klientów PCPR przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań.  

4. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania ich oraz do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne – celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Podstawa przetwarzania danych osobowych klientów PCPR została określona w następujących ustawach:

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

• Aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.

W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.

7. W PCPR przetwarzane są dane osobowe w następujących zbiorach danych:

• Rejestr korespondencji. • Rejestr skarg i wniosków. • Pocztowa książka nadawcza.

• Rejestr zamówień publicznych. • Rejestr danych kandydatów do pracy.

• Rejestr danych stażystów i praktykantów.

• Rejestr umów zleceń.

• Zbiór danych dotyczących płac.

• Raporty ZUS.

• Akta osobowe.

• Składnica akt.

• Ewidencja osób objętych poradnictwem.

• Ewidencja wychowanków usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

• Ewidencja osób kierowanych do mieszkania chronionego.

• Ewidencja osób kierowanych do hostelu OIK.

• Ewidencja osób kierowanych do DPS.

• Ewidencja osób ubiegających się o umieszczenie w DPS.

• Ewidencja osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez PCPR.

• Ewidencja dotycząca wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, ze środków PFRON.

• Ewidencja dotycząca wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ze środków PFRON.

• Ewidencja dotycząca wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ze środków PFRON.

• Ewidencja dotycząca wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, ze środków PFRON.

• Ewidencja wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

• Ewidencja uczestników WTZ.

• Osoby niepełnosprawne korzystające z programu „Aktywny Samorząd”.

• Dokumentacja dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

• Rejestr rodzin zastępczych, kandydatów oraz osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

• Ewidencja porozumień z powiatami i gminami dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

• Ewidencja decyzji o odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

• Ewidencja pozwów alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

• Ewidencja decyzji przyznających świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych.

• Ewidencja decyzji przyznających świadczenia pieniężne dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek wychowawczych.

• Ewidencja usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych oraz palcówek.

• Rejestr podopiecznych świetlicy opiekuńczej.

• Rejestr kandydatów na podopiecznych świetlicy opiekuńczej.

8. Dane osobowe klientów PCPR będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenie 7/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

9. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe klientów PCPR mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych klientów PCPR mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych klientów PCPR, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

10. Klientom PCPR przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO, jeśli ich zdaniem, przetwarzanie ich danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

UWAGA

PROSIMY O NIENADSYłANIE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE